Polityka prywatności

Szanowni Państwo!                                 Kraków, 25 maja 2018 r.

Z uwagi na wejście w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych jest Medycyna Zdrowia i Urody Grażyna Mostowicz – Szulewska z siedzibą w Krakowie (31-215) przy ul. Zdrowej 1/2, posiadająca NIP: 677 128 07 04.

JAKIE DANE PRZETWARZAMY?

Możemy przetwarzać następujące dane osobowe naszych pacjentów i klientów:
    1) dane dotyczące zdrowia;
    2) imię (imiona) i nazwisko;
    3) nazwisko rodowe;
    4) data urodzenia;
    5) płeć;
    6) PESEL, a jeśli nie został nadany rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość;
    7) numer telefonu;
    8) adres mailowy.

Dane inne niż dotyczące zdrowia posłużą nam do Pani/Pana identyfikacji oraz kontaktu.

CEL PRZETWARZANIA

Administrator przetwarza dane osobowe:
    1) pacjentów, w celach ochrony zdrowia, a zwłaszcza leczenia i diagnostyki medycznej;
    2) klientów,  w celu świadczenia usług kosmetycznych i estetycznych oraz marketingu bezpośredniego;

PODSTAWA PRZETWARZANIA

Przetwarzanie jest niezbędne dla celów profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie przez osoby, na których spoczywa szczególny obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej.

Przetwarzanie danych osobowych w tym celu nie wymaga zgody pacjenta (!).

Podstawą prawną przetwarzania jest Artykuł 9 ust. 2 lit. h RODO.

Prosimy pamiętać, że także inne przepisy polskiego prawa medycznego mogą znaleźć zastosowanie do przetwarzania danych osobowych.

Podstawą przetwarzania danych osobowych Klientów, którzy korzystają z usług kosmetycznych jest Artykuł 6 ust. 1 lit. b – przetwarzanie jest niezbędne dla wykonania umowy.

Podstawą przetwarzania danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego jest uzasadniony interes Administratora - informowanie Klientów o nowościach w ofercie oraz promocjach, z których mogą skorzystać (Artykuł 6 ust 1 lit f RODO w zw, z Motywem 47 in fine RODO). W każdej chwili mogą Państwo złożyć sprzeciw w sprawie tego przetwarzania.

KOMU PRZEKAZUJEMY PANI/PANA DANE?

Dane przekazujemy współpracującym z Administratorem lekarzom aby mogli zrealizować niektóre z usług.

Ma Pani/Pan prawo wskazania osób, które będą upoważnione do uzyskania informacji o Pani/Pana stanie zdrowia. Dane upoważnionych osób przetwarzamy wyłącznie w zakresie ich imienia i nazwiska oraz daty urodzenia (w celu ustalenia tożsamości będziemy oczekiwać okazania dowodu osobistego) w celu udostępnienia wskazanych wyżej informacji.

Prosimy pamiętać, że poza osobami upoważnionymi możemy na zasadzie art. 26 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Pani/Pana dokumentacja medyczna może zostać udostępniona także innym podmiotom.

Nie przekazujemy danych poza teren Unii Europejskiej.

TWOJE PRAWA

Prosimy pamiętać, że przysługuje Pani/Panu jako Pacjentowi prawo do:
    1) dostępu do swoich danych osobowych;
    2) sprostowania lub uzupełnienia swoich danych osobowych;
    3) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Prosimy o kontakt jeśli zechce Pani/Pan skorzystać ze swoich praw.
Klientom innym niż Pacjenci przysługuje także prawo do złożenia sprzeciwu.
Jednocześnie informujemy, że nie stosujemy profilowania, czyli automatycznego przetwarzania danych osobowych.

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE?

Administrator przechowuje Państwa dane przez okres przedawnienia.

W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt. Postaramy się pomóc!

Skontaktuj się z nami, umów na wizytę!

MEDYCYNA ZDROWIA I URODY
ul. Zdrowa 1/2
31-215 Kraków

tel: 12 307 09 90
kom: 697 783 888
e-mail: gabinet@medycyna-zdrowia-urody.pl

Rejestracja:
poniedziałek - piątek od 8:00 do 20:00
sobota od 8:00 do 15:00

Znajdź nas także na facebook-u: FB